Všeobecné obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


 1. Společnost TP+ s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 11208 vydává podle § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, základní Všeobecné obchodní podmínky platné pro všechny poskytované služby.
 2. Při uzavření písemné smlouvy k poskytované službě mají smluvní ujednání přednost před těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
 3. Objednáním každé služby, která není zaštítěna písemnou smlouvou, vyjadřuje zákazník souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
 4. V tomto textu jsou uvedeny smluvní podmínky pro užívání webové aplikace xRays, softwarové služby pro organizaci přepravní činnosti.

2. SMLUVNÍ STRANY


 1. Poskytovatelem je společnost TP+ s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 11208, IČO 49607847, se sídlem Náměstí Svatopluka Čecha 732/1s 702 00 Ostrava - Přívoz.
 2. Aktuální kontaktní adresa pro zasílání písemností je uvedena na poskytovatelově internetové prezentaci.
 3. Bankovní kontakt na poskytovatele: ČSOB 2551981/300
 4. Zákazníkem je česká nebo zahraniční právnická osoba, fyzická osoba podnikatel nebo fyzická osoba nepodnikatel, která s poskytovatelem uzavře písemnou smlouvu nebo smlouvu mlčky. (smlouva mlčky se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.)

3. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


 1. Poskytovatel poskytne službu na základě smlouvy uzavřené buď písemně nebo mlčky. (dle těchto Všeobecných obchodních podmínek)
 2. Poskytovatel poskytne k užívání zákazníkovi webovou aplikaci xRays na svém autonomním systému.
 3. Poskytovatel může odmítnout poskytnutí služeb zákazníkovi pokud zákazník odmítá přijmout tyto Všeobecné obchodní podmínky, neuvedl pravdivé informace o své osobě nebo vznikly jiné důvody pro neposkytnutí služby.
 4. U zahraničních osob má poskytovatel právo požadovat předložení dokladů nezbytných k potvrzení totožnosti a způsobilosti pro uzavření smlouvy.
 5. Poskytovatel neodpovídá za závady a škody vzniklé v důsledku nesprávného užívání webové aplikace xRays zákazníkem. Poskytovatel nenese odpovědnost za přerušení poskytování služby v případě zásahu vyšší mocí nebo v případě poruchy na zařízeních třetích dodavatelů (zejména dlouhodobější výpadek dodávky elektrické energie, telekomunikačních spojení atd.), pokud tyto skutečnosti byly způsobeny neodvratitelnou událostí, které nebylo možno prokazatelně zabránit a které nebyly způsobeny nedbalostí či úmyslným jednáním či opomenutím poskytovatele. Dlouhodobější výpadek elektrické energie představuje výpadek delší než 48 hodin.Při výpadku delším než 24 h má zákazník nárok na 5% slevu z fakturované ceny za každý pracovní den.
 6. Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit provoz serveru, zejména z důvodu havárie a nutné údržby a oprav těch částí systému, které přímo ovlivňují poskytování služeb dle čl. I., tato doba nesmí být delší než 120 minut. Poskytovatel informuje zákazníka o provádění uvedených činností či jiných činností vedoucích k přerušení provozu serveru s dostatečným předstihem s výjimkou havárií.
 7. Poskytovatel není povinen ověřovat doručení informací nebo sdělení zákazníkovi. Odeslání na kontaktní emailovou adresu zákazníka je považování za doručení. Souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami bere zákazník tuto skutečnost na vědomí.
 8. Zákazník se zavazuje, že nebude využívat služby poskytovatele k přenosům informací, které by ohrožovaly bezpečnost státu či jiný veřejný zájem, byly v rozporu s dobrými mravy, zvyklostmi, zásadami poctivého obchodního styku nebo by byly jinak v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, normami Evropských společenství či mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.
 9. Zákazník není oprávněn přetěžovat infrastrukturu a přípojné linky nebo hardware poskytovatele, ohrožovat soukromí nebo bezpečnost počítačových systémů jiných uživatelů sítě internet nebo ohrožovat soukromí nebo bezpečnost jakýchkoliv jiných subjektů (například prostřednictvím virů, generátorů hesel, anonymizérů, phishingu apod.).
 10. Poskytovatel je oprávněn přerušit přístup k aplikaci xRays, poruší-li zákazník ustanovení tohoto článku a nezdrží-li se závadné činnosti po obdržení písemné či ústní výzvy poskytovatele na odstranění závadného stavu.
 11. Poskytovatel je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky a se zákaznickými daty je nakládáno plně v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 12. Poskytovatel je oprávněn změnit ceny poskytovaných služeb, pokud takovou změnu písemně (případně emailem) oznámí zákazníkovi nejpozději 1 měsíc přede dnem účinnosti nové výše ceny. Zákazník je v takovém případě oprávněn tuto službu ukončit s účinností ke dni změny ceny. Pokud zákazník neodešle poskytovateli sdělení o ukončení služby nejpozději 15. den předcházející účinnosti změny ceny, má se za to, že smlouva trvá dále a smluvní strany se dohodly na nové výši ceny.
 13. Poskytovatel nenese zodpovědnost za obsah nahraný zákazníkem na server
 14. Poskytovatel a zákazník se dohodli, že veškeré informace, které si sdělili v rámci uzavírání smlouvy nebo zřizování služby, zůstanou utajeny. Všechny sdělené informace mají důvěrný charakter.
 15. Poskytovatel i zákazník se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích a skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s poskytováním služeb, a jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo zákazníkovi či poskytovateli způsobit škodu. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na případy, kdy má poskytovatel opačnou povinnost stanovenou zákonem, resp. kdy si informace vyžádají státní orgány oprávněné k tomu zákonem.
 16. Zákazník umožní poskytovateli používat své logo, označení pro marketingové účely jako referenci pokud smlouva nestanoví jinak.
 17. Zákazník bere na vědomí, že zneužití poskytnutých přístupů, na základě špatného zacházení zákazníkem a následná nedostupnost služby jde k tíži zákazníka.
 18. Zákazník má nárok na SLA pro svou službu. V případě, že není za uplynulý kalendářní měsíc SLA dodržena, může zákazník požadovat po poskytovateli smluvní pokutu.
 19. Požadavek na smluvní pokutu musí zákazník uplatnit písemně nejpozději v následujícím kalendářním měsíci, jinak tento nárok zaniká.
 20. Výše smluvní pokuty se počítá procentní sazbou z měsíční ceny za poskytovanou službu. Smluvní pokuta je paušalizovanou náhradou škody.
 21. Maximální výše smluvní pokuty odpovídá výši 1 měsíčního paušálu, který zákazník poskytovateli platí.
 22. Převody služeb ze zákazníka na jinou třetí osobu znamenají převod práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi zákazníkem a poskytovatelem. Třetí strana na sebe v případě převodu práv a povinností přebírá plné znění smlouvy i těchto všeobecných obchodních podmínek.

4. FAKTURACE A DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY


 1. Zákazník souhlasí se zasíláním faktur i daňových dokladů v elektronické podobě. Fakturace probíhá po uplynutí běžného kalendářního měsíce prvního pracovního dne následujícího měsíce. Pro případ prodlení zákazníka s úhradou částek je zákazník povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně. Dnem splnění peněžního závazku je den připsání částky jednoznačně identifikovatelné správným variabilním symbolem ve prospěch poskytovatele při placení prostřednictvím banky nebo den, kdy byla částka odpovídající ceně poskytovateli předána v případě plnění v hotovosti.
 2. Zákazník je k úhradě částky vyzván e-mailem (pokud není předem domluveno jinak) přiloženou zálohovou fakturou. Zákazník souhlasí s tímto způsobem výzvy k platbě. Po uhrazení této zálohové platby je vystaven a zaslán řádný daňový doklad. Daňové doklady jsou vystavovány elektronicky, přičemž zákazník souhlasí s tímto způsobem vystavení daňového dokladu a zasláním v elektronické podobě.
 3. V případě prodlení s platbou ceny, nebo její části déle než 14 dní je poskytovatel oprávněn přerušit poskytování služby. Povinnost zákazníka uhradit cenu za poskytnuté služby však trvá i nadále.
 4. Zákazník nemá právo na vrácení odpovídající části úplaty za nevyužité služby pokud službu sám vypoví před uplynutím platebního období a pokud k této výpovědi nedošlo z důvodu porušení podmínek ze strany poskytovatele.
 5. Zákazník má právo reklamovat fakturovanou částku nebo požádat o vysvětlení fakturované částky ve lhůtě splatnosti faktury. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 6. Všechny ceny na webu poskytovatele jsou uvedeny bez DPH.
 7. U některých služeb nabízených poskytovatelem může být vyžadována úhrada služby předem, před zřízením. Pokud taková faktura nebude uhrazena ve stanoveném termínu, bude objednávka považována za stornovanou.
 8. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, poskytovatel a zákazník uzavírají službu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc.
 9. Zákazník se zavazuje při ukončení služby vyrovnat všechny pohledávky poskytovateli do 30 dnů od ukončení smluvního vztahu.
 10. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo výpovědí jedné ze smluvních stran.

5. BEZPEČNOST


 1. Zákazník a Uživatel webové aplikace xRays jsou povinni zabezpečit utajení svých přihlašovacích údajů, neposkytovat je dále třetím osobám, Zákazník nese odpovědnost za jednání Uživatelů a je povinen zajistit zabezpečení přihlašovacích údajů ze strany Uživatelů proti zneužití. Poruší-li Zákazník tuto povinnost, odpovídá plně za škodu způsobenou jemu, Poskytovateli a dalším třetím stranám, které tato událost mohla jakkoli poškodit. Zákazník je povinen zabezpečit HW i SW sloužící pro připojení k webové aplikace xRays proti zneužití třetí osobou, Zákazník odpovídá za škodu vzniklou porušením této povinnosti. Pokud má Zákazník podezření o možnosti zneužití nebo zpřístupnění jeho přihlašovacích údajů, je povinen bez zbytečného odkladu o tomto stavu informovat Poskytovatele a případně jej vyzvat k znepřístupnění účtu.
 2. Poskytovatel se zavazuje veškerý Obsah, který nahraje Zákazník, neposkytovat třetím osobám, s výjimkou případů, kdy k tomu dal Zákazník svůj souhlas, je-li mu tato povinnost uložena obecně závazným právním předpisem nebo rozhodnutím správního orgánu nebo je-li to nezbytné v souvislosti se zabezpečením provozu, funkčnosti, bezpečnosti nebo rozvoje webové aplikace xRays.
 3. Poskytovatel provozuje webovou aplikaci xRays tak, aby Obsah byl chráněn před neoprávněným přístupem, neoprávněnými úpravami, zveřejněním nebo zničením. Nemůže však zabránit zneužití přihlašovacích údajů na straně Zákazníka, proto Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé neoprávněným užitím přihlašovacích údajů.

6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY


 1. Fakturovaná cena za užívání webové aplikace xRays se řídí aktuálním ceníkem, který je vystavený na www.xrays.cz/pricelist.aspx, není-li smluvními stranami stanoveno jinak.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek, o této změně všeobecných obchodních podmínek je Poskytovatel povinen Zákazníka předem informovat, aktuální znění všeobecných obchodních podmínek je k dispozici na www.xrays.cz/vop.aspx.
Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. března 2014.